Từ Khóa: Kyo York

Khi Cha Già Đi – Kyo York

Khi cha già đi, thì đôi mắt sẽ mờ Chẳng nhìn thấy được, con đang giấu điều chi Khi cha già đi, những khi cha đánh đ...