Từ Khóa: Khac Minh

Có Đôi Khi – Khắc Minh

Có đôi khi, chân trời xanh nắng. Khung trời mây trắng, con đường vắng chỉ đôi ta. Có đôi khi, tay cầm tay đấy, ...