Karaoke: Văn Cao

Quốc Ca (Remix) – Lương Gia Huy

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang...