Karaoke: Lý Quang Diệu

Mưa Bong Bóng – Quang Lê

Mưa ngày xưa, rơi trên đường phố Mưa vô tình, làm ướt áo em Mưa ngày xưa, từng cơn mưa không dứt Mưa vô tình, c...