Karaoke: Huy Cường

Thiệp Hồng Báo Tin – Quang Lê

Nhận được tin báo em lấy chồng Bâng Khuâng nhìn cánh thiệp buồn không Hai năm sương gió tận miền xa Mấy lần hồi...