Karaoke: Hồ Tịnh Tâm

Phận Tơ Tằm (Remix) – Lương Gia Huy

Người có thương thân tôi nghệ sĩ Thì đừng có thương như thương hại đời Và đừng có nghe khi thiên hạ thường Gièm...

loading...