Karaoke: Hải Bột

Vết Nhơ – Tuấn Hưng

Đưa tôi về làm gì? Thương tôi làm chi? Bên tôi được gì? Để rồi bỏ đi. Tôi đã có tội Làm gì để xoá đi? Đến với...