Karaoke: Chế Linh

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật – Nhạc Sống

Tôi thường đi đó đây Bùn đen in dấu giày Lửa thù no đôi mắt Chân nghe lạ từng khu chiến thuật Áo đường xa không ấ...

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật – Trường Vũ

Tôi thường đi đó đây Bùn đen in dấu giày Lửa thù no đôi mắt Chân nghe lạ từng khu chiến thuật Áo đường xa không ấ...

loading...