Karaoke: Chế Linh

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật – Trường Vũ

Tôi thường đi đó đây Bùn đen in dấu giày Lửa thù no đôi mắt Chân nghe lạ từng khu chiến thuật Áo đường xa không ấ...

loading...