Karaoke: Đăng Thuật

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông – Đăng Thuật Ft Thu Huyền

Anh ở đầu sông em cuối sông Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông Thương nhau đã chín ba mùa lúa Chưa ngày gặp lại nhớ ...

loading...